Algemene Voorwaarden

 

Belangrijke Informatie: Retailers, groothandelaren en andere derde partijen hebben verschillende barcode vereisten en beperkingen. We garanderen niet dat onze barcodes voldoen aan de vereisten voor het accepteren van barcodes van een bepaalde derde partij, hoewel wij een notitie hebben gemaakt van de verschillende beperkingen en vereisten waarvan wij op de hoogte zijn (Raadpleeg onze Acceptatie van barcodes pagina). U bent als enige verantwoordelijk voor de bevestiging dat onze barcodes voldoen aan de barcode vereisten van een derde partij voordat u een bestelling bij ons plaatst. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Definities

1,1 de “verkoper” betekent Suriname Barcodes

1,2 de “koper” betekent elke persoon die een offerte voor goederen of diensten aanvaardt door de verkoper of wiens bestelling voor goederen of diensten door de verkoper wordt aanvaard.

1,3 “goederen”: goederen die de verkoper aan de koper moet leveren.

1,4 “diensten” betekent alle diensten die de verkoper aan de koper moet verstrekken.

1,5 “voorwaarden” en/of “voorwaarden” betekent de algemene voorwaarden die hierin zijn uiteengezet en eventuele speciale of aanvullende voorwaarden die door de verkoper schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 “schrijven” omvat per post of e-mail.

1,7 “website” of “site” betekent deze internetsite.

2. Voorwaarden

2,1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper en worden geacht voorrang te hebben en alle andere voorwaarden en bepalingen uit te sluiten, met inbegrip van die welke de koper kan proberen toe te passen onder een aankooporder, bevestiging van de bestelling , of een soortgelijk document.

2,2 Geen variatie of aanvulling op deze algemene voorwaarden is van kracht, tenzij schriftelijk overeengekomen door een daartoe gemachtigde functionaris van de verkoper.

2,3 Geen enkele werknemer of agent van de verkoper is gemachtigd om namens de verkoper enige toezeggingen te doen met betrekking tot goederen, tenzij dergelijke verklaringen schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd en eventuele verklaringen die zijn afgelegd zonder de schriftelijke bevestiging van de verkoper mag niet worden ingeroepen in verband met een contract.

2,4 Tot de verzending van de goederen door de verkoper aan de koper of door de koper schriftelijk te aanvaarden van een offerte van de verkoper voor de levering van goederen of diensten (afhankelijk van wat voor het eerst gebeurt) geen contract voor de verkoop van goederen of diensten zal ontstaan.

2,5 De verkoper is vrij om te corrigeren zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper en zonder voorafgaande kennisgeving een fout of omissie in een verkoopdocumentatie, prijslijst, aanvaarding van de aanbieding, offerte, factuur of ander document uitgegeven door de verkoper.

2,6 Op de koper aanvaarding van de goederen of het aanvaarden van een offerte voor de levering van goederen of diensten, wordt deze aanvaarding geacht te zijn aanvaarding van deze voorwaarden.

2,7 Door de website te gebruiken, erkent de koper dat hij deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard en stemt ermee in om hieraan gebonden te zijn.

2,8 Als u deze website gebruikt namens een bedrijf, vereniging, partnerschap of andere entiteit (“entiteit”), dan garandeert de koper dat zij gemachtigd zijn om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en om aankopen van producten te doen namens de entiteit.

3. Aanvaarding van de Bestelling

3,1 De advertentie van alle goederen of diensten op deze site vormt geen aanbod tot verkoop. Uw ontvangst van een orderbevestiging (elektronisch, Fax of een ander formulier) vormt geen aanvaarding van uw bestelling of bevestigt ons aanbod om te verkopen. De verkoper behoudt zich het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren.

4. Prijzen

4,1 De verkoper doet er alles aan om alle producten op onze website op voorraad en tegen de vermelde prijs te laten leveren. De prijs en beschikbaarheidsinformatie die op onze site wordt weergegeven, is de meest recente informatie die we hebben, maar helaas doen zich fouten voor en deze informatie vormt geen garantie voor prijs of beschikbaarheid.

4,2 Als een product dat u hebt besteld niet beschikbaar is voor verzending, zullen wij ons best doen om u dit te laten weten. Verwachte leverdatums zijn afhankelijk van vele factoren die buiten onze controle vallen en kunnen worden gewijzigd.

4,3 De prijs van de goederen of diensten is die op de actuele prijslijst van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper.

5. Betaling

5,1 De verkoper is bereid om te overwegen van aanvragen voor creditrekeningen van zakelijke klanten onderworpen aan goedgekeurde referenties.

5,2 Niet-kredietrekening kopers moeten de betaling volledig van een factuur vóór verzending van goederen te doen.

5,3 Betaling kan geschieden met contant geld, cheque, krediet of overschrijving.

5,4 Kopers met een kredietrekening dienen de volledige betaling te voldoen aan de overeengekomen kredietvoorwaarden die niet meer dan 30 dagen na de factuurdatum liggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper.

5,5 Indien een factuur achterstallig is voor de rente betaling, is verschuldigd op 2 per maand vanaf de datum waarop de betaling op de factuur verschuldigd is geworden tot de datum van betaling. Deze interest wordt zowel voor als na elk vonnis opgebouwd.

6. Levering

6,1 De verkoper zal alle redelijke stappen ondernemen om de geschatte leverdatum te bewaren, maar de tijd zal niet van wezenlijk belang zijn. De verkoper is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit of anderszins ontstaan direct of indirect uit het niet voldoen aan een geschatte leverdatum. De verkoper behoudt zich het recht voor om van tevoren de vermelde leveringsdatum te bezorgen bij het geven van een redelijke kennisgeving aan de koper.

6,2 De wijze van verzending van alle goederen geschiedt naar eigen goeddunken van de verkoper.

6,3 Levering van goederen zal normaal gesproken per e-mail zijn. Sommige items worden automatisch verzonden per e-mail binnen een paar minuten na bestelling; andere items zullen handmatig worden gemaakt en gemaild naar u, meestal binnen 48 uur, afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop uw bestelling is geplaatst.

7. Eigendom en risico

7,1 Bij levering van de goederen aan de koper of op het moment dat de goederen op verzoek van de verkoper worden bewaard, zal het risico in de goederen onmiddellijk aan de koper worden doorgegeven.

7,2 De eigendom van de goederen blijft bij de verkoper berusten totdat de factuur voor de goederen volledig is betaald.

7,3 De koper zal de goederen als fiduciair agent en Bailee van de verkoper bewaren totdat de titel van de goederen overgaat naar de koper en de goederen op de juiste wijze worden opgeslagen en beschermd en verzekerd en geïdentificeerd als het eigendom van de verkoper.

7,4 Hoewel de aankoopprijs voor goederen die aan de koper zijn geleverd, geheel of gedeeltelijk achterstallig blijft voor de betaling, onverminderd enige van haar andere rechten, kan de verkoper de goederen of een van hen en kan de afnemer door zijn dienstknechten of agenten binnenkomen om de goederen terug te vorderen en heeft het recht om alle kosten die in verband met deze terugvordering zijn gemaakt, van de koper te recupereren.

7,5 Totdat de betaling voor alle goederen volledig is gedaan, zal de koper de goederen die eigendom van de verkoper blijven, niet verpanden, in rekening brengen door middel van zekerheid of op enige andere wijze bezwaren.

8. Garanties

8,1 Elke partij garandeert dat zij het recht en de volledige bevoegdheid en bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan.

8,2 De verkoper garandeert dat hij de goede titel van de producten zal doorgeven aan de koper. Dit is de enige garantie die op de producten wordt verlengd en de koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij de producten “zoals deze IS” neemt en dat de verkoper geen andere garantie, expliciet of impliciet, doet.

8,3 De garantie van de verkoper treedt niet in werking tenzij de factuur voor de goederen op de vervaldag is betaald.

8,4 Behoudens in deze voorwaarden zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de statuten, het gemeenschappelijk recht of anderszins worden geïmpliceerd, uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.

8,5 Elke beschrijving geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de producten handels tabel of geschikt voor een bepaald doel zijn.

8,6 De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige onverenigbaarheid van gebruiksproblemen of aansprakelijk gesteld jegens de koper op grond van een vertegenwoordiging of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere term of enige verplichting van gemeenschappelijk recht voor enige directe of indirecte speciale of gevolgschade of schadevergoedingen of andere aanspraken op schadevergoeding op welke wijze dan ook veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins die voortvloeien uit of in verband met de levering van goederen of het gebruik of de wederverkoop door de koper van welke aard dan ook.

8,7 De verkoper garandeert niet dat zijn barcode producten door een retailer zullen worden geaccepteerd. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele niet-aanvaarding of gebruiksproblemen of aansprakelijk gesteld jegens de koper op grond van enig onvermogen of andere reden voor de barcode producten van de verkoper niet worden aanvaard door een detailhandelaar, groothandelaar of een andere partij. De koper erkent dat voor de aankoop van goederen of diensten van de verkoper, het is de verantwoordelijkheid van de koper om te bepalen of de detailhandelaren die zij voornemens zijn te leveren aan specifieke barcode eisen of beperkingen en of de verkoper goederen en diensten zullen geschikt zijn voor dit doel. De verkoper is niet aansprakelijk voor enig verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de UPC of EAN barcode nummers en/of barcodes door de koper of andere partijen.

8,8 De verkoper doet geen andere garanties, expliciet of impliciet met betrekking tot de goederen, hun kwaliteit, geschiktheid of verhandelbaarheid voor enig specifiek gebruik of doel. Elke goederen garantie geldt alleen voor de koper en niet voor een derde partij en geen aansprakelijkheid of gevolgschade met betrekking tot het gebruik van de goederen, nalatigheid, misbruik of wijziging wordt aanvaard.

8,9 De koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat de verkoper niet aansprakelijk zal zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of andere soortgelijke schade (ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar is) die voortvloeit uit een schending van de garantie, contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere vorm van burgerlijke aansprakelijkheid in verband met deze overeenkomst of het gebruik van de verkopers producten. De verkoper geeft geen garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de producten.

8,10 De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade zoals (maar niet beperkt tot) winstderving, markt verlies of de gevolgen van vertraging of afwijking, echter veroorzaakt.

8,11 De ingangsdatum van alle garanties is de datum van levering aan de koper van de verkoper.

8,12 Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade en incidentele schades wordt uitdrukkelijk afgewezen.

8,13 De verkopers aansprakelijkheid in alle gevallen is beperkt tot, en zal niet hoger zijn dan de aankoopprijs betaald voor de verkochte goederen of diensten die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De verkopers betalen van dit bedrag is het definitieve en exclusieve rechtsmiddel in de uitputting of onbeschikbaarheid van enige andere remedie die hierin is gespecificeerd en mag niet worden geïnterpreteerd of verondersteld door de klant om zijn wezenlijke doel te hebben nagelaten.

8,14 De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de site kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. De verkoper kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de site.

8,15 De verkoper doet geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de site voor welk doel dan ook, voor zover maximaal toegestaan door toepasselijk recht. Al deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd “as is” zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. De verkoper verwerpt alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

8,16 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de verkoper in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolgschade of enige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winsten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de prestaties van de site, met de vertraging of het onvermogen om de site of aanverwante diensten te gebruiken, de levering van of het niet leveren van diensten, of voor enige informatie, software, producten, diensten en aanverwante afbeeldingen, verkregen via de site of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de site.

9. Overmacht

9,1 De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de aflevering of het niet leveren van producten indien deze vertraging of storing voortvloeit uit oorzaken die buiten haar redelijke controle liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, terrorisme, arbeidsgeschillen, vertraging of verzuim van leveranciers of transport, of overheidshandelingen.

10. Annulering van de overeenkomst/teruggave van goederen/vervanging van defecte goederen

10,1 Geen contract kan worden geannuleerd zodra het is aanvaard door de verkoper en geen goederen kunnen worden geretourneerd, behoudens de absolute discretie van de verkoper.

10,2 De verkoper levert geen retouren of terugbetalingen. Zodra een bestelling is verwerkt, worden de barcode nummers onmiddellijk aan de koper toegewezen en worden ze zijn/haar eigendom. De verkoper heeft geen enkele manier om een bestelling te annuleren of de streepjescodes terug te sturen naar zijn database. De verkoper heeft ook geen enkele manier om te bepalen of de koper een van de nummers heeft of heeft gebruikt die hij/zij mogelijk probeert te retourneren.

11. Wijziging van de voorwaarden.

11,1 De aanvaarding door de verkoper van een bestelling is onderworpen aan de instemming van de koper met alle voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, en de instemming van de koper met deze algemene voorwaarden wordt vermoed uit de aanvaarding door de koper van alle of een deel van de bestelde goederen of diensten. Het niet toevoegen of wijzigen van algemene voorwaarden is bindend voor de verkoper, tenzij schriftelijk overeengekomen door de verkoper. Als een aankooporder of andere correspondentie bepalingen of voorwaarden bevat die strijdig zijn met de voorwaarden in deze algemene voorwaarden, zal de aanvaarding van een bestelling door de verkoper niet worden opgevat als instemming met eventuele aanvullende of gevarieerde voorwaarden en voorwaarden, noch zal dat een ontheffing of wijziging vormen door de verkoper van een van de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

11,2 De verkoper behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de voorwaarden te wijzigen waaronder onze producten en diensten worden aangeboden. De meest recente versie van de voorwaarden vervangt alle eerdere versies.

12. Kennisgevingen

12,1 Elke kennisgeving die door de koper aan de verkoper moet worden gedaan, is schriftelijk gericht aan de verkoper op zijn statutaire zetel of hoofdvestiging en zal persoonlijk worden afgeleverd of door de eerste aangetekende post worden verstuurd naar het postadres op de contact us blad op deze website. Als er geen postadres op die pagina staat, kan de kennisgeving worden gegeven aan het e-mailadres op die pagina.

13. Toepasselijk recht

13,1 Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met dit contract worden bepaald en beheerst door de wetten van Suriname. Niettegenstaande het voorgaande, moet elke juridische actie van de klant met betrekking tot een transactie worden gestart binnen drie maanden nadat de oorzaak van de actie is ontstaan.

14. Scheidbaarheid

14,1 Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldige of onafdwingbare termijn worden geherdefinieerd, of een nieuwe afdwingbare termijn verstrekt, zodat de intentie van de verkoper en de koper akkoord gaan met de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitvoerbaar voor de volledige omvang van de toepasselijke wetgeving.

14,2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast door een dergelijke ongeldigheid of niet-tegenwerp baarheid.

15. Intellectueel eigendom

15,1 Brieven, offertes en voorstellen kunnen eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie bevatten die aan de verkoper toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot enige inhoud, intellectueel eigendom, technische methode en tekst opgenomen in het document. Het mag niet worden gebruikt, bekendgemaakt of gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk, voor enig ander doel dan het beoordelen van dit document, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Titel in en op dit document en alle hierin vervatte informatie blijft te allen tijde bij de verkoper.

16. Geen derde partij voordeel

16,1 De hierboven vermelde bepalingen zijn uitsluitend voordelen van de partijen en verlenen geen rechten, voordelen of aanspraken op een persoon of entiteit, en niet op een partij bij deze overeenkomst.

17. Nauwkeurigheid

17,1 Alle informatie op deze site is gebaseerd op up-to-date informatie, en hoewel de verkoper ernaar streeft om ervoor te zorgen dat materiaal correct is, kan de juistheid niet worden gegarandeerd en geeft de verkoper geen garanties of verklaringen over de juistheid ervan.

18. Herzieningen van de site

18,1 Alle informatie op deze site is gebaseerd op up-to-date informatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in deze site. Door deze site te betreden, erkent u hierbij en stemt u in met deze wijzigingen.

19. Privacy Policy

19,1 de verkoper zal geen persoonlijke klantinformatie verkopen, uitlenen of vrijgeven aan derden die niet betrokken zijn bij het proces van het leveren van de vereiste goederen en diensten aan de koper.

19,2 voor betaling met creditcard-kaartgegevens worden versleuteld met behulp van SSL-technologie en direct verwerkt door de eWAY, die een PCI DSS compatibele betalingsverwerker. Er worden geen kaartgegevens op locatie opgeslagen. Het is allemaal versleuteld en opgeslagen in de beveiligde servers van eWAY.

20. Volledige overeenkomst

20,1 Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de koper en de verkoper. De plaatsing van een aankooporder wordt geacht de aanvaarding van deze voorwaarden door de koper te zijn. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, aanbiedingen, discussies, correspondentie of communicatie met betrekking tot deze transactie. Ze kunnen alleen worden gewijzigd door een latere overeenkomst schriftelijk goedgekeurd door de verkoper.